Społeczeństwo 2017 r.

Uniwersytet Zdrowego Seniora i Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej Kampania Społeczna Pokaż dziadkom Rewitalizacja Podwóka przy Włókienniczej 17 Fundacja im. Rodziny Czarneckich Podlaski Uniwersytet Dziecięcy (PUD) Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Białostockie Talenty XXI wiekuUniwersytet Trzeciego Wieku w Sejnach z Filią w Puńsku Działalność i rozwój sportowy dzieci i młodzieży Lipiny - Wioska Bulwy PSACERY, czyli miejskie spacery ze schroniskowymi psami Stowarzyszenie Pomocy Szansa DarmowaKomunikacja.bo.pl Czwartkowe Obiady u Diabetyków Całokształt działalności Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu - 18 lat istnienia Rajd Szlakiem 10. Pułku Ułanów Litewskich Działania na rzecz osób niepełnosprawnych


 Uniwersytet Zdrowego Seniora i Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej
Podmiot odpowiedzialny: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uniwersytet Zdrowego Seniora (UZS) to projekt prozdrowotny skierowany do mieszkańców Białegostoku w wieku 60 lat i więcej, realizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszenie „Pro Salute”. W roku akademickim 2017/2018 odbywa się już jego piąta edycja. Uczestnikami UZS co roku jest 50 seniorów. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu przez cały rok akademicki. Program zajęć UZS wykorzystuje następujące metody dydaktyczne: wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu, mające na celu poszerzanie wiedzy w zakresie wykorzystywania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu kluczowych problemów zdrowotnych u ludzi w podeszłym wieku; zajęcia praktyczne – ćwiczenia w pracowniach umiejętności i pracowniach specjalistycznych; zajęcia z podstaw informatyki i obsługi Internetu; zajęcia aktywizujące ruchowo; akcje promujące zdrowy styl życia, mające na celu poszerzanie wiedzy o możliwościach poprawy jakości życia ludzi w podeszłym wieku; dyskusje; zajęcia fakultatywne, a także inne formy zajęć, służące promowaniu wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu kluczowych problemów zdrowotnych u ludzi w podeszłym wieku. W ramach wykładów prowadzonych przez kadrę akademicką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku słuchacze dowiadują się m.in. podstawowych informacji o chorobach neurologicznych wieku starszego, bezpieczeństwie farmakoterapii seniorów, stosowaniu suplementów diety w wieku podeszłym, kompleksowych informacji na temat udaru mózgu. Podczas zajęć praktycznych seniorzy uczą się m.in. prawidłowego pomiaru poziomu glikemii we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego, podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. W ramach zajęć fakultatywnych odbywa się m.in. nauka prawidłowego chodzenia z kijkami (Nordic Walking) oraz nauka podstawowych zasad pielęgnacji osoby niepełnosprawnej, obłożnie chorej, a także wnuczka i prawnuczka. 


 Kampania Społeczna „Pokaż dziadkom”
Podmiot odpowiedzialny: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

Co roku udaru mózgu doświadcza ok. 70 tysięcy Polaków. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności i śmierci naszych rodaków. Na Podlasiu śmiertelność z powodu udaru jest najwyższa w kraju. Choroba możne być dość skutecznie leczona za pomocą trombolizy dożylnej, jednak leczenie można włączyć tylko w ciągu 4 i pół godziny od wystąpienia objawów. Większość chorych trafia do szpitala zbyt późno. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w grudniu 2016r. stworzyło kampanię społeczną „Pokaż Dziadkom”.  Nagraliśmy krótki film z udziałem pacjentów i studentów uświadamiający jakie są podstawowe objawy udaru mózgu i jak ważny jest natychmiastowy czas reakcji. Film umieściliśmy w internecie na kanale YouTube-do tej pory obejrzało go 60 553 Polaków. Film promowaliśmy w mediach lokalnych (Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Zdrowy Białystok, Radio Białystok, Radio I, Radio JARD, Radio Akadera, Obiektyw TVP3 i ogólnopolskich („Pytanie na Śniadanie” TVP2) oraz na licznych portalach internetowych (m.in. onet.pl, polskatimes,pl, tvp.info, pulsmedycyny.pl, zdrowie.dziennik.pl, zauwazeni.tvn.pl, Polska Agencja Prasowa). Wersja z napisami od marca 2017r jest także wyświetlana w Salach Obsługi Klienta w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce. Na facebooku poparli nas i udostępnili film: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Fundacja „Mimo Wszystko” Anny Dymnej. Ponadto zorganizowaliśmy dwumiesięczną kampanię społeczną w Radiu Białystok- kilka razy dziennie emitowany był specjalnie przygotowany 30-sekundowy spot dotyczący objawów udaru.  Również zorganizowaliśmy akcję w białostockich przedszkolach samorządowych z okazji Dnia Babci i Dziadka, która polegała na przeprowadzeniu krótkiej prelekcji dotyczącej udaru mózgu przed występami przedszkolaków przygotowanymi dla ich dziadków. Braliśmy udział w akcjach edukacyjnych w galeriach handlowych oraz 29 października 2017r. zorganizowaliśmy Światowy Dzień Mózgu w holu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Nasza kampania społeczna w porównaniu do innych kampanii i akcji profilaktycznych wyróżnia się ZEROWYM BUDŻETEM. Motywuje nas do działania tylko i wyłącznie chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Zostaliśmy wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie Kampanie Społeczne Roku 2016. 


 Rewitalizacja Podwórka przy Włókienniczej 17
Podmiot odpowiedzialny: Wspólnota Mieszkaniowa Włókiennicza 17

29 kwietnia 2015 roku  Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprosił wspólnoty mieszkaniowe, w których udziały ma Gmina Białystok, do udziału w programie pt. Nasze Podwórko. Program miał za zadanie wesprzeć wspólnoty w rewitalizacji i uporządkowaniu białostockich podwórek. Sam program jest formą wsparcia i pomocy finansowej dla białostockich wspólnot mieszkaniowych, których mieszkańcy chcą zrewitalizować swoje bliskie otoczenie. Wybrane podwórka miały przejść gruntowną metamorfozę (w tym również społeczną!), a przede wszystkim poprawić estetykę i funkcjonalność. Dzięki temu mają lepiej służyć mieszkańcom i integrować sąsiadów. Program miał także przyczynić się do rozwoju partycypacji społecznej w Białymstoku. Jednym z zadań miała być zmiana myślenia o najbliższej okolicy i zachęcenie do dbania o dobro wspólne, a takim są przecież nasze podwórka. Mieszkańcy dostali do rąk dobre narzędzie do wywierania realnego wpływu na wygląd ich najbliższej przestrzeni i sposobu jej zagospodarowania, będąc przy okazji współodpowiedzialnymi za inwestycję oraz za późniejszą opiekę nad odnowionym, zrewitalizowanym  terenem. Kilka faktów o Wspólnocie: Włókiennicza 17 to mała wspólnota mieszkaniowa znajdująca się na os. Centrum w Białymstoku. Mała, bo w jej skład wchodzi  jeden, stary budynek z przełomu lat 50. i 60. – właśnie pod adresem Włókiennicza 17. Lokalizacja Wspólnoty to teren dawnego Getta z czasów II Wojny Światowej. Wśród mieszkańców i mieszkanek w zdecydowanej większości są osoby w wieku emerytalnym, znający się od dekad. Teren i podwórko przy bloku Włókiennicza 17 w wyniku użytkowania i postępującej ilości aut ulegał stopniowej degradacji, stając się parkingiem. Zmniejszała się także ilość zieleni. Do tego na terenie znajdowała się stara piaskownica oraz równie stary, co gorsza zadaszony azbestem, śmietnik. Nikogo nie trzeba było przekonywać do niezbędnych zmian – sytuacja wymagała zdecydowanych działań i naprawy. Zarząd Wspólnoty Włókiennicza 17 pod przewodnictwem Radosława Puśko, za zgodą mieszkańców, postanowił wykorzystać szansę i przystąpić do konkursu. Przewodniczący Zarządu postanowił zorganizować szereg sąsiedzkich zebrań i spotkań konsultacyjnych. Metodą partycypacyjną zdiagnozowano sąsiedzkie potrzeby i zabrano się za stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu. Warto podkreślić, że działania jakie podjął zarząd nie skupiły się tylko na kwestiach przestrzennych i architektonicznych. Gdyby tylko na nich skupiono uwagę, ciężko byłoby mówić o pełnym procesie rewitalizacyjnym. 


 Fundacja im. Rodziny Czarneckich
Podmiot odpowiedzialny: Dominika Weronika Czarnecka

Fundacja Rodziny Czarneckich powstała 13 sierpnia 2014 r., z potrzeby serca ludzi, którzy od lat pomagali najuboższym mieszkańcom regionu. Misją Fundacji im. Rodziny Czarneckich jest działalność na rzecz poprawy, jakości życia mieszkańców Białegostoku i regionu. Idea przyświecająca jej działaniom to niesienie pomocy, będącej odpowiedzią na bieżące potrzeby społeczne. Działania podejmowane przez fundację dedykowane są mieszkańcom Białegostoku i regionu jak również instytucjom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Do najbardziej rozpoznawalnych działań fundacji należy Wigilia Białostocka oraz Śniadanie Wielkanocne, skierowane w stronę najuboższych i samotnych mieszkańców Białegostoku. Przed każdym z tych wydarzeń Fundacja zbiera wśród darczyńców i sponsorów prawie 2 tony produktów, które dzięki wolontariuszom i kuchni Dworu Czarnieckiego trafiają na stoły potrzebujących. Każdorazowo w Śniadaniu Wielkanocnym oraz Wigilii Białostockiej uczestniczy ok 700 osób. Ponadto, fundacja organizuje liczne wydarzenia adresowane do dzieci niepełnosprawnych i ubogich takie jak: półkolonie, warsztaty, pikniki. 


 Podlaski Uniwersytet Dziecięcy (PUD)
Podmiot odpowiedzialny: Politechnika Białostocka

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy (PUD) to inicjatywa, która swoim zakresem obejmuje Uniwersytety Dziecięce funkcjonujące w Politechnice Białostockiej. Jako pierwszy powstał projekt pod nazwą „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy”. Swoją działalność rozpoczął w 2009 roku. Sukcesywnie do inicjatywy Politechniki Białostockiej dołączały kolejne Uniwersytety. Od tego momentu, wliczając edycje wspierane w czterech miastach partycypujących, Uniwersytet Dziecięcy ukończyło blisko 800 młodych naukowców a 200 kolejnych zdobywa wiedzę w tym roku akademickim.

Cel – Podstawowym celem Uniwersytetów Dziecięcych koordynowanych przez Politechnikę Białostocką jest przekonanie najmłodszych, że nauki ścisłe to nie tylko nudne formuły i definicje, ale możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań. Podczas zajęć w ramach PUD uczniowie mają okazję zobaczyć i dowiedzieć się jak przydatna w życiu człowieka jest wiedza techniczna, mogą jej bezpośrednio doświadczyć, „dotknąć” co najlepiej rozbudza ciekawość poznawczą. Praktyczna forma zajęć z stanowi wspaniały grunt do rozwoju twórczego myślenia i chęci szukania nowych rozwiązań. W związku z tym, że większość z zaplanowanych zajęć odbywa się na terenie Politechniki Białostockiej, najmłodsi mają okazję z bliska zobaczyć jak funkcjonuje uczelnia wyższa. Słuchacze Uniwersytetu otrzymają „indeksy” do których zbierają kolejne „zaliczenia” – dzięki temu mają okazję poczuć się jak prawdziwi studenci w środowisku akademickim. PUD daje szerokie możliwości rozwoju pozaszkolnego, a o jego wyjątkowości świadczy szybko rozwijająca się sieć Uniwersytetów zlokalizowanych poza Białymstokiem. 


 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce 
Podmiot odpowiedzialny: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce 

 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce powstało w 1980 roku na Św. Górze Grabarce.
Działalność Bractwa ma na celu:
1. budzenie i rozwijanie zainteresowań w zakresie wiedzy teologicznej i życia duchowego,
2. podnoszenie poziomu intelektualnego i moralnego w oparciu o naukę Kościoła Prawosławnego, w duchu Jego tradycji, celem kształcenia osobowości i wychowania młodego prawosławnego chrześcijanina, godnego członka swego Kościoła,
3. kształtowanie postaw chrześcijańskich swoich członków w życiu codziennym, udzielania wzajemnej pomocy oraz pielęgnowanie więzi między członkami Bractwa,
4. przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym,
5. umożliwianie, nawiązywanie oraz pogłębianie kontaktów z prawosławną młodzieżą innych krajów,
6. pomoc w kontaktach członków Bractwa z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich oraz innych religii.

 Bractwo realizuje swoje zadania poprzez:
1. prowadzenie samokształcenia i szkolenia zmierzającego do kształtowania postaw godnych członków Kościoła Prawosławnego i właściwych postaw obywatelskich,
2. organizowanie zebrań, odczytów, seminariów, pielgrzymek, spotkań modlitewnych,
3. działalność artystyczną, kulturalną i wypoczynkową,
4. organizowanie samopomocy i pomocy starszym, chorym, niepełnosprawnym, dotkniętym wypadkami losowymi,
5. organizowanie wspólnych wyjazdów na parafie, obozów i imprez turystycznych,
6. prowadzenie działalności wydawniczej,
7. prowadzenie działalności gospodarczej, której celem jest zdobywanie środków przeznaczonych na cele kultowe, naukowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, konserwację zabytków, działalność charytatywno-opiekuńczą, inwestycje sakralne oraz działalność statutową Bractwa.


 Białostockie Talenty XXI wieku
Podmiot odpowiedzialny: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

 Projekt Białostockie Talenty XXI wieku realizowany jest od 4 lat. W 2018 r. odbędzie się jego V edycja. Przedsięwzięcie służy realizacji priorytetu B2.1 Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus, tj. zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży uzdolnionej. Podstawowym założeniem projektu jest ścisła współpraca z podlaskimi uczelniami i pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni. Przedsięwzięcie stanowi uzupełnienie miejskiej kampanii pn. Bądź mądry – Studiuj w Białymstoku. Celem długoterminowym przedsięwzięcia jest kreowanie wizerunku Białegostoku jako miejsca wspierającego młode utalentowane osoby. Celami szczegółowymi projektu są: zwiększanie szans edukacyjnych uczniów szczególnie uzdolnionych białostockich szkół podstawowych, oddziałów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i informatycznych, rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz kreatywnego myślenia i działania poprzez rozwijanie ich talentów, pasji i zainteresowań przy wsparciu metodycznym i naukowym przedstawicieli podlaskich uczelni przy wykorzystaniu bazy dydaktyczno-laboratoryjnej tych uczelni. W ramach projektu odbywają się zajęcia ukierunkowane na rozwijanie umiejętności poznawczych w zakresie fizyki, chemii, biologii, matematyki, informatyki, ekonomii, prawa, przedsiębiorczości, medycyny i farmacji oraz zajęcia edukacyjne rozwijające umiejętności społeczne, umiejętności kreatywnego i twórczego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów. Wszystkie zajęcia są realizowane w małych grupach umożliwiających efektywne wsparcie młodych talentów poprzez samodzielne wykonywanie eksperymentów, doświadczeń, badań i symulacji. Ważna jest również współpraca ze białostockimi szkołami oraz zaangażowanie szkolnych koordynatorów ds. projektu Białostockie Talenty XXI wieku, dzięki czemu możliwy jest efektywny kontakt z młodzieżą z każdej szkoły biorącej udział w projekcie. Dzięki stale wzbogacanej ofercie wzrasta zainteresowanie uczniów, ich rodziców i szkół projektem oraz rozpoznawalność przedsięwzięcia w środowisku lokalnym. Projekt ten jest unikatową inicjatywą  w skali kraju. 


 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sejnach z Filią w Puńsku
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego „Ściana wschodnia” w Sejnach

 UTW w Sejnach z Filią w Puńsku funkcjonujący przy Stowarzyszeniu  na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego w Sejnach od 7 lat skupia nestorów we wspólnym dziele kształcenia się ustawicznego. Powstał z potrzeby kształcenia się ustawicznego dla zrównoważonego rozwoju Sejneńszczyzny, zależnego od mądrych i świadomych swojej roli osób, którzy mają na sercu przyszłość tego biednego, zaniedbanego i często pomijanego w wielkich planach strategicznych fragmentu Naszej Ojczyzny Sejneńszczyzny, przekonanych o tym, że Jej przyszłość zależy tylko od nas mieszkańców i gospodarzy tego fragmentu Naszej Ojczyzny. Nikt nas w tym dziele nie zastąpi.
UTW w Sejnach z Filią w Puńsku to jedyny w Naszym województwie i chyba jeden z niewielu w Naszym Kraju dwujęzyczny podmiot obywatelski kształcenia ustawicznego ponieważ:

 1. skupia mieszkańców Sejneńszczyzny a jego skład jest dokładnie taki, jaki jest skład społeczny narodowościowy mieszkańców.
 2. W Uniwersytecie mówimy takimi językami , jakimi językami rozmawiamy na co dzień na Sejneńszczyźnie.
 3. Jesteś świadomi swoich zasobów, potrzeb, deficytów.
 4. Ich zaspakajanie jest głównym kierunkiem celem i są podstawą programową UTW.
 5. Tematyka naszego kształcenia, zakres i kierunki odzwierciedla się w tym, jakie troski, jakie radości, jakie oczekiwania, marzenia i potrzeby itd. Misją Naszej samokształceniowej inicjatywy: CO JEST DO ZMIENIENIA W NASZYM OTOCZENIU? i dlatego możemy powiedzieć, że Nasz UTW powstał na konkretne zapotrzebowanie. DLA ZREALIZOWANIA KONKRETNYCH ZADAŃ.

 Działalność i rozwój sportowy dzieci i młodzieży
Podmiot odpowiedzialny: Ludowy Klub Sportowy Promień Mońki

15 lutego 1963 roku koło Ludowych Zespołów Sportowych w Mońkach wystąpiło z wnioskiem, aby został zarejestrowany statut tworzonego klubu sportowego jako samodzielnej jednostki działającej w barwach Zrzeszenia LZS. W tym samym czasie Rada Wojewódzka LZS w Białymstoku wyraziła zgodę na zorganizowanie Ludowego Klubu Sportowego. Prezydium WRN w Białymstoku wydało decyzję o zarejestrowaniu stowarzyszenia pod nazwą LKS „PROMIEŃ” z siedzibą w Mońkach. Przez ponad pięćdziesiąt lat istnienia w klubie działały następujące sekcje sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, kolarstwo, zapasy, lekkoatletyka, szachy, tenis stołowy, łyżwiarstwo szybkie oraz brydż sportowy. Należy przyznać, że w każdej z tych dyscyplin klub odnosił duże, czasami olbrzymie sukcesy. W sekcjach pracowali instruktorzy, w większości społecznicy, którzy wychowali kilka pokoleń sportowców. Niewątpliwie sekcją najpopularniejszą skupiającą najwięcej zawodników oraz kibiców była drużyna piłkarska, która istnieje od roku 1961 czyli dwa lata dłużej niż sam klub. Ideą twórców stowarzyszenia było umożliwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Mońki aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.

Nasza bieżąca działalność to przede wszystkim organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży treningów piłkarskich, treningów lekkoatletycznych, zajęć tenisa stołowego. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa wśród ogółu społeczności Gminy Mońki oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Mońki poprzez: upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa, prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej, lekkoatletyki, tenisa stołowego uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwach sportowych,   w tym również organizowanych przez inne organizacje sportowe, szkolenie i doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich i sędziowskich, organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, promocję dorobku sportowego mieszkańców Gminy Mońki na arenie krajowej.


  Lipiny – Wioska Bulwy
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Krynica w Lipinach 

Powstanie wsi tematycznej ,,Lipiny – Wioska Bulwy,, jest kontynuacją działań społecznych Stowarzyszenia Krynica nawiązującą do corocznej imprezy Bulwafest, gdzie tematem przewodnim jest ziemniak/ bulwa. Jest to ewenement w skali powiatu, ponieważ byliśmy prekursorami tego działania. Naszym celem  jest aktywizacja i stworzenie nowego wizerunku wsi. W wiosce tematycznej odbywają się warsztaty artystyczne, kulinarne, edukacyjne i sportowe związane z ziemniakiem. Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych i wyzwalają kreatywność i twórczość uczestników.
Stowarzyszenie Krynica działa od 2013 i jest pomysłodawcą i organizatorem corocznego festynu Bulwafest, który jest już rozpoznawalny w całej Polsce. Zabawa odbywa się na świeżym powietrzy przy występach artystów (również zagranicznych), konkursach ziemniaczanych i wspólnym gotowaniu potrawy z ziemniaka, która potem jest rozdawana nieodpłatnie wszystkim uczestnikom. W ostatnim  VII Bulwafest  w  2017 roku wydaliśmy  ponad 800 porcji zupy ziemniaczanej.
Mając wypromowaną markę festynu rozszerzyliśmy ofertę o działalność wioski tematycznej, w której aktywnie uczestniczą mieszkańcy wsi, począwszy od juniorów (wolontariusze) przez osoby dojrzałe, po seniorów, którzy mając mnóstwo wolnego czasu najbardziej angażują się w pracę w stowarzyszeniu. Nasze działania nastawione są na integrację mieszkańców, tak by mieszkając wspólnie  – wspólnie dbać o to co nasz otacza i jest nam najbliższe tj. wieś Lipiny.


 „PSACERY, czyli miejskie spacery ze schroniskowymi psami”
Podmiot odpowiedzialny: Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku 

PSAcery, czyli miejskie spacery ze schroniskowymi psami, to cykliczna impreza zapoczątkowana w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku we wrześniu 2016 roku. Od początku ideą PSAcerów była z jednej strony – promocja schroniskowych psów, z drugiej – zainteresowanie i uwrażliwienie mieszkańców miasta na bezdomność psów, zaangażowanie w pomoc im, a także możliwość podarowania spaceru czworonogom, których codzienność to schroniskowe kraty. Pomysł chwycił. Dzięki PSAcerom, które odbywają się raz na dwa lub trzy miesiące. Każda akcja jest związana z konkretnym motywem. Do tej pory odbyły się m. in. Walentynkowy PSAcer, Mikołajkowy PSAcer, PSAcer z jajem, PSAcer węszymy wiosnę, PSAcer pożegnanie lata, PSAcer Jesień z Radiem. Za każdym razem ok. 150 psów wychodzi poza schronisko, gdzie może poznawać nowe zapachy, ludzi i dźwięki. To bardzo ważne w ich socjalizacji, uczeniu przebywania z różnymi ludźmi, a także pomocne w znalezieniu im domu. PSAcery to przygoda nie tylko dla schroniskowych psów, ale też dla mieszkańców Białegostoku, którzy nas licznie odwiedzają. Lista spacerowiczów i spacerowiczek za każdym razem zapełnia się dosłownie w ciągu kilku godzin, a na samej zawsze czeka długa kolejka, by zapisać się na spacer z wybranym psem. W PSAcerach biorą udział duzi i mali, młodsi i starsi, grupki znajomych oraz całe rodziny. Uśmiechy, z jakimi wracają ze spaceru i ludzie i psy, utwierdzają w przekonaniu, że PSAcery to samo dobro. Po każdym spacerze kilku czworonożnych podopiecznych rozkochuje w sobie ludzi i od razu drepcze do swoich domów. Inni spacerowicze śledzą później losy danego psa, angażują się w jego promocję, dzielą się zdjęciami, polecają psy do adopcji. Dzięki  zaangażowaniu białostoczan, zwiększa się szansa na znalezienie psom odpowiedniego domu.
Dzięki cyklicznym, niedzielnym PSAcerom Schronisko stało się miejscem tętniącym radosnym  życiem, miejscem gdzie splatają się losy psów i ludzi, miejscem gdzie dobro uszlachetnia każdego człowieka.


 Stowarzyszenie Pomocy Szansa 
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Pomocy Szansa 

Stowarzyszenie Pomocy Szansa to organizacja pozarządowa,  powołana w 1999 roku przez osoby z niepełnosprawnością na rzecz osób potrzebujących. Poprzez swoje działania realizuje następujące cele:

 1. dąży do tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych również aktywnego i godnego uczestnictwa ich w: kulturze, sporcie, edukacji,  w życiu społecznym, gospodarczym, a także pomoc ich rodzinom i opiekunom.
 2. wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukacje, oświatę, sztukę i działalność kulturalną.
 3. działa na rzecz ochrony środowiska poprzez edukacje ekologiczną oraz szerzy wiedzy o potrzebie ochrony wody, powietrza, ziemi, przyrody oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów.

W chwili obecnej SPS prowadzi 10 placówek wspierających dzieci, młodzież, osoby dorosłe w obszarze edukacji, wychowania, terapii, wsparcia psychologiczno-psychiatrycznego oraz szeroko rozumianej rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz seniorów. Z tego 7 placówek jest prowadzonych na terenie woj. Podlaskiego.
Przez blisko 20 lat Stowarzyszenie zrealizowało przy współpracy z organami jednostek samorządowych terytorialnych ponad 60 projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym utworzyło 4 Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Ośrodek Rehablitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, 2 Środowiskowe Domy Samopomocy, a w roku 2017 Centrum Usług Społeczno-Edukacyjne, w którym mieści się wspomniany OREW oraz Niepubliczna Szkoła Przysposobienia do Pracy Niepubliczny Klub Dziecięcy  „Akademia Maluch”.
W wyniku działalności ww. placówek codziennym wsparciem Stowarzyszenie obejmuje 312 osób i ich rodzin. W tym 224 osoby z woj. Podlaskiego. Na dzień dzisiejszy organizacja zatrudnia ok. 120 osób w tym 34 z orzeczonym znacznym/umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W skład kadry wchodzą oligofrenopedagodzy, rehabilitanci, fizjoterapeuci, psychologowie, terapeuci zajęciowy, asystenci ON, specjaliści z zakresu różnych terapii, eksperci z zakresu ekonomii społecznej i wielu innych z wyższym wykształceniem ok 60% tworząc grono doświadczonych ekspertów podejmując trud, aby osoby z niepełnosprawnością mogły prowadzić niezależne, samodzielne życie z możliwością podjęcia zatrudnienia w przyszłości. 


  DarmowaKomunikacja.bo.pl 
Podmiot odpowiedzialny: www.i.bialystok.pl Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Urząd Miasta w Białymstoku 

Projekt pierwszej darmowej linii autobusowej w Białymstoku Dworzec PKP/PKP – centrum miasta: na trasie linii m.in. ZUS, KRUS, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miejski, Podlaski Urząd Wojewódzki, Sąd Okręgowy, Sąd Apelacyjny, NFZ. Projekt zgłaszany do budżetu obywatelskiego, rewitalizacji wzorowany na np. Kielcach.
Przygotowanie wniosków do władz o uruchomienie pierwszej w Białymstoku linii autobusowej na trasie Dworzec PKP/PKS – centrum miasta, DARMOWEJ dla pasażerów: np. mieszkańców, turystów, osób z regionu odwiedzających Białystok w celu zachęty do skorzystania w centrum miasta z komunikacji zbiorowej zamiast z prywatnego auta, co zmniejszy korki, ilość zajętych miejsc parkingowych, hałas, zanieczyszczenie środowiska, tak więc finansowanie takiego rozwiązania powinno być częściowo pokryte z budżetu miasta, np. opłat za parkowanie.
Ponadto linia autobusowa na tej trasie to promocja skierowana wobec turystów, którzy z dworca PKP/PKS mogą dojechać do największych atrakcji Białegostoku (np. Pałac Branickich) lub załatwić sprawy urzędowe w np. Urzędzie Miejskim, Urzędzie Wojewódzkim, Narodowym Funduszu Zdrowia, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Sądzie Okręgowym, Apelacyjnym, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytecie w Białymstoku, Akademii Medycznej, Operze, WKU itp. itd.
Proponowana przykładowa trasa możliwa do modyfikacji to:
Dworzec PKS/PKP – ul. Wyszyńskiego (np. ZUS, Opera)- ul. Kalinowskiego, Skłodowskiej Curie (np. Sąd Okręgowy, KRUS) – ul. Legionowa, Rondo Lussy (Pałac Branickich, Urzędy Miejskie i Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia, Sąd Apelacyjny, Urząd Skarbowy, Teatr Dramatyczny, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Medyczna) – ul. Piłsudskiego, Lipowa, Dworzec PKS/PKP. 


 Czwartkowe Obiady u Diabetyków
Podmiot odpowiedzialny: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku 

Jak uczyć, żeby nauczyć i nie zanudzić? Jak trudną, fachową wiedzę przekazać w sposób lekki, łatwy i przyjemny? Tak, żeby słuchacze zechcieli przyjść na następną lekcję i namówić do tego znajomych? Jak edukować o zdrowiu, jednocześnie dobrze się bawiąc? Na te pytania odpowiadamy na Czwartkowych Obiadach u Diabetyków. Ich idea jest niezwykle prosta: edukowanie o zdrowiu w przyjaznej atmosferze, podczas występów artystycznych i w trakcie wspólnego gotowania, przy stołach zastawionych smacznymi i zdrowymi potrawami. Czwartkowe Obiady u Diabetyków nieprzypadkowo odnoszą się do swojego oświeceniowego pierwowzoru, czyli obiadów czwartkowych, organizowanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Podobnie jak przed wiekami, gdy rozprawiano o sprawach ważnych, my rozmawiamy o rzeczy najważniejszej – zdrowiu. Na każde spotkanie przybywa kilkuset gości ze wszystkich zakątków Polski. Czwartkowe Obiady odbywają się w Białymstoku, Warszawie, Olsztynie, Supraślu, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Sokółce oraz w Ziołowym Zakątku (Koryciny). We wszystkich tych miejscach sławimy Podlasie jako najpiękniejszą przestrzeń do życia. A przy okazji prezentujemy podlaską żywność, tradycję i kulturę. Dodatkowo eksponujemy prace artystyczne osób niepełnosprawnych, robimy badania przesiewowe poziomu cukru we krwi, wagi i ciśnienia tętniczego.
Organizatorom zależy przede wszystkim na tym, by w świadomości uczestników budować obraz Podlasia jako regionu, który z wielkim zaangażowaniem pielęgnuje najlepsze tradycje swoich mieszkańców.


 Całokształt działalności Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu – 18 lat istnienia 
Podmiot odpowiedzialny: Polskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu

PSWF KKB to grupa kobiet, których pasją jest przedsiębiorczość, rozwój zawodowy, osobisty oraz działania na rzecz środowiska lokalnego; szczerze zaangażowanych w promocję i integrację środowiska przedsiębiorczych kobiet oraz wspieranie wszelkiej aktywności kobiet w biznesie, życiu publicznym, społecznym i prywatnym oraz budowanie biznesu z ludzką twarzą. 18 lat temu kilka Pań zapragnęło – wzorując się na innych organizacjach biznesowych – stworzyć organizację, która zrzeszałaby kobiety biznesu. Po okresie transformacji okazało się, że powstają firmy, przedsiębiorstwa tworzone i kierowane przez kobiety. I one właśnie chciały się spotykać, wymieniać doświadczenia i wspierać wzajemnie. Tak powstało Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek. Pierwszą Prezeską była Maria Waśkiewicz, następną Elżbieta Szymańska, a od 2001 roku Danuta Kaszyńska. Obecnie Stowarzyszenie liczy 36 członkiń. Od 2001 roku Stowarzyszenie jest Członkiem zbiorowym Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku. Od tego czasu budynek Izby staje się siedzibą Stowarzyszenia. Od tego też czasu  Stowarzyszenie jest członkiem Podlaskiego Forum Gospodarczego. Przez te lata działalności stowarzyszenie zaangażowała się w wiele akcji  charytatywnych, które wspierały np. Stowarzyszenia: Droga, Amazonki, My dla innych, Hospicjum domowe dla dzieci, Hospicjum w Nowej Woli, akcje Obiektyw Dzieciom.
Podlaskie Stowarzyszenie Firm Klub Kobiet Biznesu to organizacja społeczna, która wychodzi naprzeciw istotnym problemom społecznym, jakim jest wzmacnianie szeroko pojętej roli kobiet w życiu publicznym, tj.:

 • promowanie biznesu prowadzonego i zarządzanego przez kobiety,
 • pomoc w rozwoju firm,
 • budowanie prestiżu środowiska kobiet przedsiębiorczych,
 • promowanie kobiet wybitnych,
 • podkreślanie roli kobiet w życiu gospodarczym kraju, wspieranie aktywności kobiet. 

 Stowarzyszenia Sportowe-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie 
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie 

Stowarzyszenie Sportowo Jeździeckie im.10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie jest niejako spadkobiercą tradycji kawaleryjskich całego regionu. Jego początki sięgają okresu międzywojennego kiedy to związki Grabowa z kawalerią bardzo aktywnie podtrzymywał Zygmunt Sokołowski, ówczesny właściciel dawnego majątku Wagów. To w jego stajniach hodowano konie półkrwi arabskiej na potrzeby 9 Pułku Strzelców Konnych z Grajewa. Szczególny rozdział wspólnej historii zapisała II wojna światowa. To na terenie gminy Grabowo w kampanii wrześniowej 1939 roku miały miejsce jedyne w czasie tej wojny wypady polskich oddziałów na teren Niemiec w Prusach Wschodnich. W latach 90-tych ubiegłego wieku w Grabowie założony został Ludowy Klub Jeździecki, mimo wielkiej wartości jaką wnosiła w życie lokalnej społeczności, zamknęłaby się zapewne w ramach zaproponowanych przez jego założycieli gdyby nie pojawienie się w Grabowie księdza Andrzeja Stypułkowskiego który jesienią 1998 został skierowany do tutejszej parafii. 4 lipca 2000 roku zostało oficjalnie założone Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie w Grabowie które za swojego patrona przyjęło 10 Pułk Ułanów Litewskich. Głównymi zadaniami stowarzyszenia jest organizacja Rajdu Szlakiem 10 Pułku Ułanów Litewskich z 1939 oraz uroczystości upamiętniającej kampanię wrześniową pn. Pamięć Września ’39.
Stowarzyszenie organizuje również Bal Ułana, oraz Hubertus, a także współorganizuje m.in. Bieg Tropem Wilczym, bierze udział w różnych uroczystościach i wydarzeniach m.in.: Katyński Marsz Cieni, święta pułkowe, zawody kawaleryjskie oraz strzeleckie, uroczystości upamiętniające żołnierzy, święto niepodległości oraz wiele innych . Uroczystości organizowane przez stowarzyszenie jak również te w których stowarzyszenie bierze udział przyciąga bardzo duże zainteresowanie.


 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – „Asystent osoby niepełnosprawnej”, „Świadomy przedszkolak”, „Rozumiem – akceptuję”, „Pełnosprawny Białystok”
Podmiot odpowiedzialny: Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS

Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS podejmuje liczne działania, których głównym celem jest pokazanie osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych i przede wszystkim aktywnych członków społeczeństwa. Fundacja poprzez swoją aktywność próbuje wpłynąć na zmianę mentalności społeczeństwa, przełamuje stereotypy oraz zwiększa wrażliwość społeczną na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Ważniejsze działania w 2017 roku:
Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej – realizowany przez Fundację IMPULS od 2013. To rodzaj usługi świadczonej przez wykwalifikowanych specjalistów pełniącej funkcję kompensacyjną w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Głównym zadaniem Asystentów jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami w pokonywaniu barier architektonicznych i dostaniu się do najtrudniej dostępnych miejsc. Działania asystenta realizowane są w naturalnym środowisku społecznym . Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Białegostoku posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Świadomy Przedszkolak – cykl warsztatów realizowanych w białostockich przedszkolach, których celem jest oswajanie dzieci z niepełnosprawnością, traktowaną jako naturalny element otaczającego nas świata. To projekt, który ma za zadanie odpowiedzieć na dziecięce pytania, a także wspierać dorosłych w rozmowach na tematy, których nie sposób pominąć w procesie wychowywania. Zajęcia prowadzone są przez animatorów (w tym osoby z niepełnosprawnością), którzy poprzez wspólne czytanie, malowanie, gry edukacyjne i rozmowy wprowadzają dzieci w niełatwy, ale ważny temat niepełnosprawności. 
Rozumiem – akceptuję. Niepełnosprawność widziana oczami dziecka – kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. W ramach kampanii powstała bajka edukacyjna (film animowany). Bajka wyjątkowa, ponieważ wyreżyserowana i stworzona przez dzieci z niepełnosprawnością i ich w pełni sprawnych rówieśników w trakcie warsztatów integracyjnych prowadzonych przez animatora oraz zawodowych filmowców, scenarzystów i grafików. Bajka została udostępniona w Internecie i przekazana do białostockich przedszkoli na płytach DVD wraz ze scenariuszem w jaki sposób rozmawiać z najmłodszymi o niepełnosprawności. Dzięki temu został przedstawiony w prosty sposób, bez wyszukanych zwrotów czy fachowej terminologii, problem niepełnosprawności widzianej oczami dziecka. 
Pełnosprawny Białystok – to innowacyjny projekt mający za zadanie umożliwić osobom z niepełnosprawnością samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia. W tym celu wykonywane są audyty dostępności wybranych obiektów użyteczności publicznej w Białymstoku. Wskazywane i szczegółowo opisywane są miejsca dostępne dla osób z niepełnosprawnością.