Deklaracja dostępności Podlaska Marka

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podlaska Marka.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
E-mail: pmr@podlaskie.eu
Telefon: 85 66 54 454

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Adres:
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
ul. Jana Kilińskiego 16,
E-mail: pmr@podlaskie.eu
Telefon: 85 66 54 454

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Budynek: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 w Białymstoku

Przed wejściem głównym znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi sześć stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze. Główne drzwi budynku są obrotowe. Przed wejściem głównym, z prawej strony budynku, usytuowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach oraz dzwonek służący do przywołania pomocy. Winda prowadzi na poziom urzędu, gdzie zmontowane są automatyczne drzwi przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze holu głównego z lewej strony znajduje się oznaczony punkt obsługi osób z niepełnosprawnościami. Na parterze, za holem głównym, znajduje się korytarz gdzie oznaczony jest punkt kontaktowy dla osób z niepełnosprawnościami. W Kancelarii Ogólnej w pokoju 022, pracuje personel przeszkolony w posługiwaniu się językiem migowym. Na końcu korytarza z prawej strony znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami wraz z sygnalizacją alarmową. W holu głównym znajdują się windy, w tym jedna z szerokimi drzwiami, przystosowane do osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach. Obie windy komunikują się głosowo. Klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a. Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

 

Budynek : ul. Poleska 89, 15-369 w Białymstoku

Przed wejściem głównym znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi siedem stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze. Z lewej strony schodów zamontowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach. Winda prowadzi na parter urzędu. Do budynku prowadzi jedno wejście główne przystosowane do osób niepełnosprawnych usytuowane od ulicy ul. Poleskiej, z dwoma automatycznymi drzwiami.

W holu głównym, z prawej strony, za oznaczonym wejściem do Budynku C w korytarzu po lewej stronie znajduje się punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych. W pokój 019 i 020 pracuje personel przeszkolony w posługiwaniu się językiem migowym. W holu głównym w jego lewej skrajnej części znajduje się punkt obsługi osób niepełnosprawnych - pokój 2 i 3. Obok  znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. W korytarzach odchodzących od holu głównego znajdują się po dwie windy. Przystosowane są one do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach nie przekraczających 76 cm szerokości. Obie pary wind komunikują się głosowo. Klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a. Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

 

Budynek : ul. Marii Skłodowskiej- Curie 14, 15-097 w Białymstoku

Obecnie lokalizacja jest wyłączona z działalności ze względu na prowadzoną inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku”.

 

Budynek : ul. J. Kilińskiego 16, 15-089 w Białymstoku

Przy gmachu znajdują się następujące miejsca do zaparkowania dla osoby z niepełnosprawnością (oznaczone na niebiesko):
- jedno miejsce przed wejściem głównym do budynku od ulicy Kościelnej po drugiej stronie ulicy,
- dwa miejsca przy ulicy J. Kilińskiego – również po drugiej stronie ulicy, za zakrętem względem wejścia głównego do budynku,
- jedno miejsce na wewnętrznym parkingu urzędu, za żelazną bramą po lewej stronie od głównego wejścia.

Przed wejściem głównym do budynku znajdują się cztery stopnie schodów oraz zamontowane do ścian poręcze ułatwiające wejście. Na parterze, obok stanowiska ochrony przy głównym wejściu usytuowany jest punkt kontaktowy przeznaczony również dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a. Winda obsługuje następujące kondygnacje- piwnica (-1), parter (0), piętro (1), kondygnacja poddasze nie jest dostępna za pomocą windy a jedynie za pomocą „schodołazu”.

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się za bramą prowadzącą na parking wewnętrzny (informacja na piktogramie umieszczonym na drzwiach głównych). Przy bramie na parking wewnętrzny zamontowano oznaczony piktogramem dzwonek dla osób z niepełnosprawnością, służący poinformowaniu ochrony budynku o potrzebie otwarcia bramy. Z wewnętrznego parkingu do budynku można dostać się tylnymi drzwiami korzystając z podjazdu. Na parterze znajduje się kolejny podjazd wyposażony w poręcze boczne, który prowadzi również do windy i łazienki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (łazienka na parterze przy podjeździe oznaczona piktogramem). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek : ul. George’a  Smitha Pattona 8, 15-688 w Białymstoku

W budynku nie ma windy. Do budynku prowadzą dwa wejścia po jednym z każdej strony budynku. Przed każdym z wejść znajduje się jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przez każde wejście, które znajduje się na terenie płaskim, prowadzi droga do holu głównego, gdzie usytuowany jest oznaczony punkt kontaktowy i punkt obsługi osób niepełnosprawnych. Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wszelkie formalności urzędowe są przeprowadzane w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych na parterze budynku. Za punktem kontaktowym dla osób niepełnosprawnych znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Na miejscu pracuje osoba będąca tłumaczem języka migowego. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

 

Budynek: ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 w Białymstoku, lokal 321

W budynku nie ma windy. Ze względu na położenie pomieszczeń urzędu na III piętrze budynku, wszelkie formalności związane z działalnością tam funkcjonujących Biura Kontroli Finansowej i Biura Audytu Wewnętrznego są przeprowadzane w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych w budynku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,  15-888 w Białymstoku.