Głosowanie Kapituły Podczas drugiego posiedzenia Kapituły Nagrody następuje ostateczne wyłonienie  laureatów. Każdy z członków Kapituły,  wybiera jednego laureata w każdej z kategorii.  Decyzja Kapituły dotycząca wyboru laureatów ma charakter konsensualny i jest ostateczna. W przypadku braku jednomyślności zarządza się głosowanie, w którym laureat zostanie wybrany większością głosów.