iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich – Fundacja Audiodeskrypcja

Strona główna | Kandydaci | iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich – Fundacja Audiodeskrypcja

„iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich” to nowatorski projekt białostockiej Fundacji Audiodeskrypcja. Jest to wirtualna historia sztuki z audiodeskrypcją dedykowaną osobom, które ze względu na niepełnosprawność, wiek lub inne ograniczenia nie mogą samodzielnie poznawać wizualnej warstwy dzieł. Na platformie w sposób przyjazny, kompleksowy i sensoryczny przekazana zostaje wiedza z zakresu sztuk plastycznych. To platforma edukacji kulturalnej dla wszystkich www.isztuka.edu.pl

Portal www.isztuka.edu.pl powstał w 2015 roku i jest systematycznie rozbudowywany (w 2018 r. przybyło 80 kolejnych dzieł). Jego stworzenie i rozwój zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Miasta Białystok oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Na portalu dostępnych jest już 264 dzieł z audiodeskrypcją i analizami historyków sztuki, z epok: prehistoria, starożytność (Egipt, Mezopotamia, Grecja, Rzym), średniowiecze (wczesne chrześcijaństwo, bizancjum, romanizm, gotyk, prerenesans), renesans, manieryzm, barok, rokoko, klasycyzm-romantyzm, akademizm, realizm, barbizończycy, prerafaelici, symbolizm, impresjonizm i neoimpresjonizm, postimpresjonizm i secesja. Użytkownicy platformy isztuka.edu.pl mogą za jej pośrednictwem poznać światowe i polskie dokonania malarskie, rzeźbiarskie czy architektoniczne.

Portal jest bardzo ważnym narzędziem integracji społecznej – przyczynia się bowiem do pokonania barier kompetencyjnych, społeczno-mentalnych, przestrzennych, a także ekonomicznych w dostępie do sztuki. Ułatwia odbiór dóbr kultury nie tylko osobom z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu, seniorom, ale także tym, którzy na co dzień mają do nich utrudniony dostęp ze względu na miejsce zamieszkania, możliwości finansowe albo stan zdrowia.

Projekt „iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich” został doceniony nie tylko przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które już czterokrotnie przyznało Fundacji dotację na jego realizację. Z informacji uzyskanych przez członków FA wynika, że iSztuka stała się ciekawym i użytecznym narzędziem, wykorzystywanym przez osoby niepełnosprawne i pełnosprawne, co potwierdza statystyka odwiedzin na stronie internetowej – odnotowanych zostało już ponad 302 tys. odwiedzin.

Projekt „iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich” został zauważony i wielokrotnie opisany w regionalnych i ogólnopolskich mediach.