O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Marka bez barier ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje społeczne lub ich inicjatywy, które wychodzą naprzeciw istotnym problemom osób z niepełnosprawnościami, zrealizowane nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody, które:

  • mają szczególne znaczenie dla usuwania barier komunikacyjnych, architektonicznych i społecznych na terenie województwa podlaskiego,
  • pomagają przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami,
  • zatrudniają lub aktywizują zawodowo osoby z niepełnosprawnościami,
  • angażują osoby z niepełnosprawnościami w różne dziedziny życia społecznego,
  • tworzą pozytywny wizerunek regionu jako miejsca przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami.