O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Społeczeństwo ubiegać się mogą instytucje, organizacje społeczne lub ich inicjatywy, które wychodzą naprzeciw istotnym problemom społecznym, zrealizowane nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody, które:

  • zorganizowane zostały na terenie województwa podlaskiego,
  • posiadają charakter cykliczny lub jednorazowy,
  • przyczyniają się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnych,
  • nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  • tworzą pozytywny wizerunek regionu.