REGULAMIN PLEBISCYTU „PODLASKA MARKA KONSUMENTÓW”
W KONKURSIE PODLASKA MARKA

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Plebiscyt „Podlaska Marka Konsumentów” (zwany dalej „Plebiscytem”) jest integralną częścią konkursu Podlaska Marka (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. W ramach Plebiscytu jedną odrębną nagrodę w konkursie Podlaska Marka przyznają mieszkańcy województwa.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki realizacji Plebiscytu „Podlaska Marka Konsumentów”.

§ 2.

Organizatorem Plebiscytu (zwanym dalej „Organizatorem”) jest:
Marszałek Województwa Podlaskiego,
Obsługę przedsięwzięcia prowadzi
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
ul. Kilińskiego 16
15-097 Białystok
tel. 085 66 54 452, -453, -454
pmr@podlaskie.eu

 

Przebieg Plebiscytu

§ 3.

Plebiscyt odbywa się równocześnie z głosowaniem członków Kapituły Konkursu, które reguluje Regulamin Konkursu Podlaska Marka.

§ 4.

W ramach Konkursu podawana jest do publicznej wiadomości lista Nominowanych, zawierająca nazwy Produktów, na które głosować mogą członkowie Kapituły Konkursu. Swojego laureata w ramach Plebiscytu spośród listy Nominowanych wybierają także Konsumenci.

§ 5.

Przez minimum siedem dni od daty podania do publicznej wiadomości listy Nominowanych swoje głosy na wybrane Produkty mogą oddawać Konsumenci.

§ 6.

Termin rozpoczęcia i zakończenia Plebiscytu ogłoszony zostanie na stronie internetowej Organizatora.

§ 7.

Formuła głosowania

 1. Udział w głosowaniu mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
 3. Oddanie głosu wymaga uprzedniej rejestracji poprzez podanie numeru telefonu komórkowego.
 4. Głos oddaje się poprzez wybór pozycji z listy zawierającej nazwy nominowanych Produktów.
 5. § 8.

  W ramach Plebiscytu przyznawana jest jedna nagroda główna. Jej laureatem zostaje Produkt, który otrzymał największą liczbę głosów.

  § 9.

  1. Producent zwycięskiego Produktu zyskuje prawo do używania znaku graficznego z hasłem „Podlaska Marka Konsumentów”.
  2. Znak graficzny „Podlaska Marka Konsumentów” zostanie przesłany Laureatowi przez Organizatora drogą elektroniczną w umożliwiającym wykorzystanie pliku.
  3. Projekty, na których wykorzystany zostanie znak graficzny „Podlaska Marka Konsumentów” należy każdorazowo skonsultować z Organizatorem.

  § 10.

  Wyniki Plebiscytu podawane są do publicznej wiadomości wraz w wynikami Konkursu Podlaska Marka.

  § 11.

  Jedna osoba może zagłosować na tylko jeden Produkt i tylko jeden raz. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania głosów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały oddane niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

   

  Postanowienia końcowe

  § 12.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
  2. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;
  3. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.

  § 13.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

  § 14.

  Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej Organizatora.