REGULAMIN NAGRODY PODLASKA MARKA

Postanowienia ogólne

§ 1.

Nagroda Podlaska Marka (zwana dalej Nagrodą) jest wyróżnieniem przyznawanym corocznie Produktom związanym z województwem podlaskim, budującym pozytywny wizerunek regionu.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Produktach, należy przez to rozumieć produkty, osiągnięcia, inwestycje, inicjatywy, wydarzenia oraz usługi zrealizowane do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody.

§ 3.

Organizatorem przedsięwzięcia jest
Marszałek Województwa Podlaskiego,
Obsługę przedsięwzięcia prowadzi
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
ul. Kilińskiego 16
15- 097 Białystok
tel. 085 66 54 452, -453, -454
pmr@podlaskie.eu

§ 4.

Nagroda przyznawana jest podmiotom prowadzącym działalność na terenie województwa podlaskiego przez Kapitułę Nagrody oraz Konsumentów.

§ 5.

Kapituła przyznaje Nagrodę w dziesięciu kategoriach tematycznych:

 1. Produkt Spożywczy,
 2. Produkt Użytkowy,
 3. Inwestycja,
 4. Odkrycie,
 5. Wydarzenie,
 6. Kultura,
 7. Społeczeństwo,
 8. Biznes,
 9. Projekt 4.0
 10. Marka Bez Barier

§ 6.

Konsumenci wskazują jednego laureata Nagrody w ramach plebiscytu „Podlaska Marka Konsumentów”.

§ 7.

Znakiem graficznym Nagrody jest logo „Podlaska Marka”. Szczegółowe zasady użycia znaku graficznego określa system identyfikacji udostępniany przez Organizatora.

§ 8.

Termin rozpoczęcia procedury przyznawania Nagrody każdorazowo ustalany jest przez Organizatora. Przyznanie Nagrody następuje podczas uroczystej gali finałowej, odbywającej się w terminie i miejscu ustalonym przez Organizatora.

 

Warunki uczestnictwa

§ 9.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, do Nagrody mogą być zgłaszane Produkty wskazane przez:
  1. podmioty gospodarcze oraz organizacje non-profit, prowadzące działalność na terenie województwa podlaskiego, pod warunkiem, iż Produkty te stanowią własność podmiotu lub są wytwarzane na podstawie umowy licencyjnej bądź innej umowy uprawniającej do wykorzystania własności intelektualnej innego podmiotu;
  2. osoby fizyczne prowadzące działalność artystyczną, kulturalną, edukacyjną, wytwórczą, usługową lub turystyczną na terenie województwa podlaskiego lub swoją działalnością związane z województwem podlaskim, w tym również osoby uprawiające wolny zawód pod warunkiem, iż zgłaszane Produkty stanowią własność podmiotu lub są wytwarzane na podstawie umowy licencyjnej bądź innej umowy uprawniającej do wykorzystania własności intelektualnej innego podmiotu;
  3. Konsumentów – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania lub prowadzonej działalności. Zgłoszenie odbywać się będzie za pośrednictwem formularza opublikowanego na stronie podlaskamarka.pl. Zgłoszenie przez Konsumenta wymagać będzie autoryzacji właściciela lub producenta zgłoszonego Produktu poprzez przekazanie Organizatorowi ankiety, o której mowa w ust. 4.
 2. Nagroda będzie przyznawana Produktom, które:
  1. zostały całkowicie wytworzone przez podmioty wskazane w ust. 1 pkt. 1-2,
  2. zostały poddane ostatniemu istotnemu, ekonomicznie uzasadnionemu przetworzeniu lub obróbce przez podmioty wskazane w ust. 1 pkt 1-2, co spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania produktu istniejącego.
 3. Kandydatami do Nagrody mogą być w szczególności podmioty wskazane w ust. 1 działające w sferach przemysłu i produkcji, kultury i sztuki, ochrony przyrody i rolnictwa, sportu i turystyki, kuchni i kulinariów oraz innych, istotnych z punktu widzenia promocji walorów województwa podlaskiego.
 4. Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i przesłanie jej do Organizatora.
 5. W danej edycji Nagrody mogą uczestniczyć maksymalnie 3 Produkty jednego producenta.

 

 

Kategorie Nagrody

§ 10.

PRODUKT SPOŻYWCZY

 1. O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Produkt Spożywczy mogą ubiegać się wyroby rolno-spożywcze, które:
  1. wytwarzane są na terenie województwa podlaskiego przez przedsiębiorstwa lub wytwórców indywidualnych od co najmniej 12 miesięcy,
  2. nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  3. dostępne są dla ogółu nabywców i cieszą się uznaniem konsumentów,
  4. reprezentują jedną z branż przemysłu spożywczego,
  5. posiadają ponadprzeciętne cechy jakościowe i są konkurencyjne na rynku,
  6. wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu.
 2. Co najmniej 50% składników wykorzystanych przy wyrobie Produktu musi być wytwarzanych na terenie województwa podlaskiego.
 3. Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie Produkty o ugruntowanej pozycji, rozpoznawalności i znaczeniu na rynkach krajowym i zagranicznym, tradycyjnie powiązane z regionem województwa podlaskiego.

§ 11.

PRODUKT UŻYTKOWY

 1. O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Produkt Użytkowy mogą ubiegać się wyroby materialne i usługi, które:
  1. wytwarzane są na terenie województwa podlaskiego przez przedsiębiorstwa lub wytwórców indywidualnych od co najmniej 12 miesięcy,
  2. zaspokajają określone potrzeby konsumentów lub zapewniają określone korzyści,
  3. nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  4. dostępne są dla ogółu nabywców i cieszą się uznaniem konsumentów,
  5. w przypadku wyrobów materialnych nie są dostępne wyłącznie okresowo,
  6. posiadają ponadprzeciętne cechy jakościowe, użytkowe i estetyczne lub cechują się oryginalnymi rozwiązaniami
  7. są konkurencyjne lub unikalne na rynku,
  8. wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu.
 2. Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie Produkty o ugruntowanej pozycji, rozpoznawalności i znaczeniu na rynkach krajowym i zagranicznym.

§ 12.

INWESTYCJA

 1. O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Inwestycja mogą ubiegać się obiekty infrastrukturalne, budynki i budowle, oddane do użytku najpóźniej 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody, które:
  1. zlokalizowane są na terenie województwa podlaskiego,
  2. wykorzystują nowoczesne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne i budowlane,
  3. są przyjazne dla środowiska naturalnego,
  4. nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  5. posiadają ponadprzeciętne cechy jakościowe, użytkowe i estetyczne,
  6. cieszą się uznaniem konsumentów,
  7. wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu.
 2. Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie obiekty innowacyjne, inspirowane dziedzictwem kulturowym regionu, wykorzystujące technologie przyjazne środowisku oraz wpływające na rozwój przedsiębiorczości.

§ 13.

ODKRYCIE

 1. O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Odkrycie mogą ubiegać się przedmioty, usługi, osiągnięcia lub inicjatywy powstałe nie wcześniej niż 24 miesiące przed 1 stycznia roku przyznania Nagrody, które:
  1. powstały lub wytwarzane są na terenie województwa podlaskiego,
  2. wyprodukowane zostały w oparciu o innowacyjne rozwiązanie umożliwiające powstanie nowego produktu bądź istotne udoskonalenie produktu już istniejącego,
  3. nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  4. są konkurencyjne na rynku,
  5. posiadają ponadprzeciętne cechy jakościowe, użytkowe i estetyczne,
  6. wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu,
 2. Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie przedmioty lub usługi, których autorami są mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy nie przekroczyli 35. roku życia oraz przedmioty i usługi będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

§ 14.

WYDARZENIE

 1. O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Wydarzenie ubiegać się mogą przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody, które:
  1. zorganizowane zostały na terenie województwa podlaskiego,
  2. posiadają istotny potencjał rozwojowy,
  3. wzmacniają tożsamość marki Województwa Podlaskiego,
  4. nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  5. cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i środków masowego przekazu,
  6. są rozpoznawalne w województwie podlaskim i poza jego granicami,
  7. tworzą pozytywny wizerunek regionu.
 2. Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie przedsięwzięcia cykliczne, których charakter wpisuje się w wizerunek marki Województwa Podlaskiego.

§ 15.

KULTURA

 1. O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Kultura ubiegać się mogą dzieła, instytucje, wydarzenia lub inicjatywy, które:
  1. zostały zrealizowane nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody (dzieła, wydarzenia lub inicjatywy),
  2. rozpoczęły działalność nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody (instytucje),
  3. zorganizowane zostały na terenie województwa podlaskiego,
  4. posiadają charakter cykliczny lub jednorazowy,
  5. mają szczególne znaczenie dla promocji kultury i dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego,
  6. charakteryzują się wysokim poziomem artystycznym,
  7. nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  8. tworzą pozytywny wizerunek regionu.
 2. Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie inicjatywy o wysokim potencjale promocyjnym, posiadające zasięg ogólnopolski lub międzynarodowy.

§ 16.

SPOŁECZEŃSTWO

 1. O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Społeczeństwo ubiegać się mogą instytucje, organizacje społeczne lub ich inicjatywy, które wychodzą naprzeciw istotnym problemom społecznym, zrealizowane nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody, które:
  1. zorganizowane zostały na terenie województwa podlaskiego,
  2. posiadają charakter cykliczny lub jednorazowy,
  3. przyczyniają się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnych,
  4. nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  5. tworzą pozytywny wizerunek regionu.
 2. Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego.

§ 17.

BIZNES

 1. O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Biznes ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, które w podejmowanych działaniach i inicjatywach gospodarczych kierują się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu:
  1. sprzyjają pracownikom i ich rodzinom,
  2. służą lokalnej społeczności,
  3. tworzą nowe miejsca pracy w województwie podlaskim,
  4. angażują miejscowe instytucje do wspólnych przedsięwzięć,
  5. mają charakter proekologiczny,
 2. Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie przedsiębiorstwa województwa podlaskiego stosujące zasadę dostępności poprzez zatrudnianie osób z niepełnosprawnością oraz inicjujące programy edukacyjne skierowane do absolwentów.

§ 18.

PROJEKT 4.0

 1. O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Projekt 4.0 mogą ubiegać się przedsięwzięcia lub projekty które powstały nie wcześniej niż 24 miesiące przed 1 stycznia roku przyznania Nagrody, które:
  1. powstały lub są wdrażane na terenie województwa podlaskiego,
  2. realizują założenia Przemysłu 4.0 tj.: integrują ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z internetem i technologiami informacyjnymi;
  3. działają zgodnie z zasadą, że ludzie są niezmiennie najważniejszym zasobem, a dzięki nowym rozwiązaniom są beneficjentami rozwiązań nowoczesnej gospodarki;
  4. nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki;
  5. wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu w aspekcie gospodarczym.
 2. Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie inicjatywy o wysokim potencjale promocyjnym, posiadające zasięg ogólnopolski lub międzynarodowy.

§ 19.

MARKA BEZ BARIER

 1. O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Marka bez barier ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje społeczne lub ich inicjatywy które wychodzą naprzeciw istotnym problemom osób z niepełnosprawnościami, zrealizowane nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody, które:
  1. mają szczególne znaczenie dla usuwania barier komunikacyjnych, architektonicznych
   i społecznych na terenie województwa podlaskiego,
  2. pomagają przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami,
  3. zatrudniają lub aktywizują zawodowo osoby z niepełnosprawnościami,
  4. angażują osoby z niepełnosprawnościami w różne dziedziny życia społecznego,
  5. tworzą pozytywny wizerunek regionu jako miejsca przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami.

 

Przebieg Konkursu

§ 20.

NABÓR ZGŁOSZEŃ

 1. Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody mają właściciele i producenci produktów (Producenci), Konsumenci oraz Członkowie Kapituły.
 2. Każdy z podmiotów upoważnionych do zgłaszania kandydatur do Nagrody może wskazać maksymalnie dziesięć propozycji – po jednej w każdej kategorii.
 3. Zgłoszone Produkty muszą spełniać warunki udziału określone w kategoriach Nagrody.
 4. Członek Kapituły nie może zgłosić Produktów, jeżeli jest zaangażowany w ich produkcję, przygotowanie, promocję bądź sprzedaż.
 5. Zgłoszenia przekazywać za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
 6. Zgłoszeń dokonuje się z wykorzystaniem formularza przygotowanego przez Organizatora, zawierającego co najmniej:
  1. nazwę Produktu;
  2. nazwę producenta, wykonawcy lub podmiotu odpowiedzialnego;
  3. uzasadnienie zgłaszanej kandydatury pod kątem jej znaczenia dla promocji województwa podlaskiego.
 7. W przypadku konieczności dokonania uzupełnień lub poprawek w zgłoszeniu Organizator skontaktuje się z osobą dokonującą zgłoszenia celem jego aktualizacji.
 8. Termin zakończenia naboru zgłoszeń zostaje ustalony przez Organizatora.

§ 21.

POTWIERDZANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Podmioty będące producentami bądź właścicielami Produktów zgłoszonych do Nagrody przez Członków Kapituły lub Konsumentów zostaną poinformowane o tym fakcie niezwłocznie po zakończeniu naboru zgłoszeń, z wyłączeniem sytuacji, w której naruszone będą postanowienia § 9.
 2. Producenci/właściciele Produktów będą proszeni o złożenie ankiety zgłoszeniowej zawierającej:
  1. pisemną deklarację zgody na udział w Podlaskiej Marce;
  2. pisemną deklarację, iż w razie otrzymania Nagrody zobowiązują się zamieścić znak graficzny Podlaskiej Marki na swoim Produkcie lub, w przypadku kiedy niemożliwe będzie oznaczenie samego Produktu, w inny – ustalony wcześniej z Organizatorem – sposób;
  3. w przypadku Produktów spożywczych, pisemne oświadczenie, potwierdzające że co najmniej 50% składników wykorzystanych przy wyrobie Produktu wytwarzanych jest na terenie województwa podlaskiego oraz deklarację gotowości poddania się kontroli w tym zakresie, w przypadku zarządzenia takowej przez Organizatora;
  4. najważniejsze informacje o zgłoszonym Produkcie, w tym opis.
 3. Prawidłowo wypełniona ankieta zgłoszeniowa musi zostać przekazana Organizatorowi w formie papierowej oraz elektronicznej (pocztą elektroniczną). Formę wyłącznie elektroniczną dopuszcza się w przypadku opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 4. Formularz ankiety dostępny będzie w wersji elektronicznej w witrynie internetowej podlaskamarka.pl.
 5. Termin przesyłania ankiet każdorazowo ustalany jest przez Organizatora. Ankiety przesłane po wskazanym przez Organizatora terminie uważane będą za nieważne (w przypadku formy papierowej decyduje data nadania na stemplu pocztowym).
 6. Organizator przeprowadzi formalną weryfikację przesłanych ankiet zgłoszeniowych pod kątem prawidłowego ich wypełnienia oraz zgodności z Regulaminem Konkursu.
 7. W sytuacji, kiedy liczba zgłoszonych Produktów należących do danego Producenta będzie większa niż trzy, Organizator zwróci się do niego z prośbą o wybór trzech, które ubiegać się będą o Nagrodę.
 8. Organizator może wystąpić do Producenta/właściciela Produktu o uzupełnienie informacji zawartych w ankiecie zgłoszeniowej.

§ 22.

NOMINACJE

 1. Po zakończeniu potwierdzania zgłoszeń odbywa się posiedzenie Kapituły Nagrody, która spośród wszystkich przesłanych zgłoszeń dokona wyboru trzydziestu Produktów nominowanych do Nagrody (zwanych dalej Nominowanymi).
 2. Kapituła nominuje maksymalnie trzy Produkty w każdej z kategorii.
 3. W przypadku nominowania więcej niż trzech produktów w danej kategorii, Organizator zarządza dodatkowe głosowanie Kapituły, w którym uczestniczą Produkty z równą liczbą głosów.
 4. Posiedzenie Kapituły o którym mowa w ust. 1. odbywa się we wskazanym przez Organizatora terminie.
 5. Lista Nominowanych zostaje podana do publicznej wiadomości w przeciągu dwudziestu dni od momentu jej ustalenia przez Kapitułę.
 6. Producenci, których Produkty znalazły się na liście Nominowanych mają prawo podawać ten fakt do publicznej wiadomości. Dopuszczalna formuła brzmi: „(Nazwa podmiotu/Produktu) jest kandydatem do Nagrody Podlaska Marka”.

§ 23.

GŁOSOWANIE KAPITUŁY

 1. Wszyscy członkowie Kapituły otrzymują listę Nominowanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub pocztą elektroniczną.
 2. Każdy z członków Kapituły w ciągu co najmniej siedmiu dni od daty publikacji listy Nominowanych wskazuje po jednym laureacie w każdej z kategorii. Swoją decyzję członek Kapituły oznajmia Organizatorowi podczas drugiego posiedzenia Kapituły Nagrody.
 3. Członek Kapituły niebiorący udziału w drugim posiedzeniu Kapituły może przesłać swoją decyzję za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Wybór laureatów przez delegatów Rady Przedsiębiorczości ma charakter indywidualny
  i nie podlega konsultacjom z Radą Przedsiębiorczości.
 5. Wybór laureatów przez przedstawicieli organów opiniodawczo- doradczych działających przy Marszałku Województwa Podlaskiego ma charakter indywidualny i nie podlega konsultacjom z tymi organami.
 6. Wybór laureatów Nagrody przez Kapitułę następuje podczas jej drugiego posiedzenia.
 7. Decyzja Kapituły dotycząca wyboru laureatów ma charakter konsensualny i jest ostateczna. W przypadku braku jednomyślności zarządza się głosowanie, w którym laureat zostanie wybrany większością głosów.
 8. Kapitule w szczególnie uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo do rezygnacji
  z przyznania nagrody w jednej lub w kilku kategoriach.
 9. Kapituła nagrody sporządza i podpisuje protokół, w którym wskazuje laureatów Nagrody oraz laureata Podlaskiej Marki Konsumentów.
 10. Wyniki Konkursu podaje się do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w § 8.

 

Laureaci

§ 24.

 1. Laureaci Nagrody otrzymują pamiątkową statuetkę oraz nagrodę finansową w kwocie określonej przez Organizatora.
 2. Laureaci Nagrody zyskują prawo do wykorzystywania nazwy oraz znaku graficznego „Podlaska Marka” w swoich materiałach promocyjnych.
 3. Znak graficzny „Podlaska Marka” zostanie przesłany Laureatom przez Organizatora drogą elektroniczną w pliku umożliwiającym wykorzystanie.
 4. Projekty, na których wykorzystany zostanie znak graficzny „Podlaska Marka” należy każdorazowo skonsultować z Organizatorem.

§ 25.

Prawo wykorzystywania znaku graficznego Nagrody oraz hasła: „Podlaska Marka” w celach promocyjnych przyznawane jest bezterminowo, z zastrzeżeniem postanowień §24.

§ 26.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia prawa do przyznanego tytułu, w przypadku stwierdzenia przeniesienia produkcji wyrobu poza granice województwa podlaskiego lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Organizator może zadecydować o przywróceniu prawa do tytułu w przypadku zaprzestania produkcji wyrobu poza granicami województwa podlaskiego lub ustaniu innych okoliczności, o których mowa w punkcie 1.

§ 27.

Producent, który uzyskał Nagrodę, a w swojej ofercie posiada inne Produkty, może uczestniczyć w kolejnych edycjach Nagrody.

 

Kapituła Nagrody

§ 28.

 1. Kapitułę Nagrody (zwaną dalej Kapitułą) powołuje Organizator – Marszałek Województwa Podlaskiego.
 2. Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego upoważniona każdorazowo przewodniczy obradom Kapituły oraz uczestniczy w wyborze nominowanych i laureatów.

§ 29.

W skład Kapituły wchodzą:

 1. Marszałek Województwa Podlaskiego lub upoważniona przez niego osoba,
 2. reprezentanci Rady Przedsiębiorczości,
 3. przedstawiciele świata kultury, mediów, organizacji pozarządowych,
 4. specjaliści ds. gospodarki i nowoczesnych technologii.
 5. przedstawiciele organów opiniodawczo-doradczych działających przy Marszałku Województwa Podlaskiego,
 6. laureat ubiegłorocznej edycji Podlaskiej Marki Roku.

§ 30.

Skład Kapituły określany jest odrębnie dla każdej edycji Nagrody. W skład Kapituły wchodzi maksymalnie 21 osób. Zawsze ma być to liczba nieparzysta.

§ 31.

Zadaniem Kapituły jest zgłaszanie i ocena Produktów, wybór nominowanych i laureatów Nagrody.

§ 32.

Posiedzenia Kapituły zwoływane są przez Organizatora.

 

Podlaska Marka Konsumentów

§ 33.

Przez co najmniej tydzień od daty podania do publicznej wiadomości listy Nominowanych swoje głosy na wybrane Produkty mogą oddawać Konsumenci. Głosowanie, zwane dalej Plebiscytem nosi nazwę: „Podlaska Marka Konsumentów”.

§ 34.

Termin rozpoczęcia i zakończenia Plebiscytu ogłoszony zostanie na stronie internetowej Organizatora oraz podany do wiadomości mediom.

§ 35.

Zasady przeprowadzenia Plebiscytu reguluje odrębny regulamin.

§ 36.

W ramach Plebiscytu przyznawana jest jedna nagroda główna. Jej laureatem zostaje Produkt, który otrzymał największą liczbę głosów. Producent zwycięskiego Produktu zyskuje prawo do używania logo Nagrody wraz z hasłem „Podlaska Marka Konsumentów”.

§ 37 .

Wyniki Plebiscytu podawane są do publicznej wiadomości wraz z wynikami Nagrody Podlaska Marka.

 

Postanowienia końcowe

§ 38.

Obsługę przedsięwzięcia prowadzi Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 39.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może nie przyznać Nagrody w poszczególnych kategoriach konkursowych.

 

Tytuły towarzyszące

§ 40.

 1. Podczas gali finałowej Nagrody Podlaska Marka przyznawane są tytuły Ambasadora Podlaskiej Gospodarki oraz Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego.
 2. Propozycje kandydatów do tytułu Ambasadora Podlaskiej Gospodarki składa Rada Przedsiębiorczości na wniosek Marszałka Województwa Podlaskiego.
 3. Tytuł Ambasadora Podlaskiej Gospodarki przyznawany jest przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
 4. Tytuł „Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego Roku …” przyznaje Marszałek Województwa Podlaskiego.