Białystok PLUS

Strona główna | Zgłoszenia | Białystok PLUS

Białystok PLUS – Ośrodek Badań Populacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Badanie Białystok PLUS to istotny projekt badawczy, który wpływa na społeczność Białegostoku oraz regionu. Polega na wieloletniej obserwacji zdrowia losowo wybranej grupy mieszkańców miasta, co umożliwia kompleksową ocenę stanu zdrowia z perspektywy: medycznej, społecznej, psychologicznej. Pozwala na identyfikację ryzyka rozwoju najczęstszych chorób. Na bazie tych danych powstają epidemiologiczne diagnozy, które są fundamentem dla celowanej polityki zdrowotnej i profilaktyki chorób. Szczególne znaczenie przywiązuje się do zwiększenia świadomości zdrowotnej lokalnej społeczności i poprawy stanu zdrowia mieszkańców. Poznanie specyficznych potrzeb zdrowotnych populacji umożliwia lepsze dostosowanie i planowanie usług opieki zdrowotnej, prowadząc do bardziej spersonalizowanej i efektywnej opieki medycznej. Podsumowanie wykonanych testów przez lekarza, propozycje działań prewencyjnych i poprawa kompetencji zdrowotnych umożliwiają oddziaływanie na zdrowie indywidualne badanych uczestników. Rola Białystok PLUS znacząco wykracza poza aspekt naukowy i ma istotne znaczenie społeczne, co potwierdzają inicjatywy takie jak europejski grant JoinUs4Health, realizowany dzięki współpracy Białystok PLUS z badaniami Rotterdam Study i SHIP, w zakresie transferu wiedzy i motywacji lokalnej społeczności do angażowania się w projekty naukowe i prozdrowotne. Przykłady takich działań to konkursy “Hackathon dla zdrowia”, kawiarnie naukowe, zaangażowanie uczniów szkół średnich w tworzenie podcastów opartych na wynikach Białystok PLUS czy warsztaty, które aktywizują mieszkańców i wspierają rozwój świadomości zdrowotnej i naukowej. Stworzenie Rady Nauki Obywatelskiej przy Białystok PLUS zaangażowało przedstawicieli różnych grup społecznych, przedstawicieli administracji lokalnej regionu i biznesu. Publikacje naukowe w renomowanych czasopismach wzmacniają znaczenie projektu jako kluczowego ośrodka naukowego w Polsce i Europie. W grudniu 2023 odbyła się międzynarodowa konferencja „Towards Comprehensive Population Studies II”, podczas której gościliśmy ekspertów z Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Grecji oraz z najlepszych ośrodków polskich. Olbrzymie wrażenie na uczestnikach zrobiły przykłady aktywizacji mieszkańców, skala projektu i jego wpływ na społeczność lokalną. Powyższe działania wpisują Białystok PLUS w inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego i rozwój sektora medycznego.