Fundacja Pomocy Zwierzętom Vita Canis

Strona główna | Zgłoszenia | Fundacja Pomocy Zwierzętom Vita Canis

Fundacja Pomocy Zwierzętom Vita Canis – Fundacja Pomocy Zwierzętom Vita Canis

Fundacja Pomocy Zwierzętom Vita Canis została ustanowiona 27.02.2015 r. Jest jedyną organizacją prozwierzęcą na terenie gminy Sokółka, choć zasięg jej działań nie ogranicza się tylko do tej gminy. Jako organizacja non-profit nie jest nastawiona na osiąganie zysków, ale na oparte na wolontariacie działania dla dobra zwierząt.

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt, w szczególności:

l. Upowszechnianie wiedzy i działań na rzecz humanitarnego odnoszenia się do zwierząt;
2. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym;
3. Udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym prowadzącym działalność w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
4. Zwalczanie zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy i aktywne działania na rzecz ograniczania populacji zwierząt (sterylizacje) oraz działalność adopcyjną.

Działania:

1. Wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom: Od 2016 r. Fundacja jest administratorem schroniska gminnego w Sokółce. Pracując na zasadach wolontariatu zapewnia zwierzętom godziwe warunki życia i zajmuje się działalnością adopcyjną. Wspiera także osoby fizyczne (szczególnie lokalnych karmicieli kotów wolnożyjących) poprzez pomoc w postaci karmy i sterylizacji.

2. Ograniczanie populacji zwierząt niechcianych. Ponieważ najlepszym (i w zasadzie jedynym) sposobem zapobiegania bezdomności zwierząt jest sterylizacja i kastracja. Fundacja sterylizuje koty wolnożyjące, psy bezdomne oraz psy właścicieli, których nie stać na sfinansowanie tych zabiegów.

3. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt;

4.  Upowszechnianie wiedzy na temat praw zwierząt oraz sposobów zapobiegania bezdomności poprzez organizowanie akcji edukacyjnych w środowisku lokalnym – szczególnie w szkołach i przedszkolach oraz przy okazji wizyt młodzieży szkolnej w schronisku w Sokółce. Fundacja promuje też wyżej wymienione treści na portalu społecznościowym Facebook.